Szkoła instrumentów skarbowych

Krótki opis: Charakterystyka i zastosowanie podstawowych instrumentów finansowych: depozyty, wymiana walutowa, obligacje, bony, repo, swapy walutowe, swapy odsetkowe, swapy odsetkowo-kapitałowe, FRA oraz opcje walutowe. Dodatkowo w tym szkoleniu: podstawy matematyki finansowej, zasady funkcjonowania Departamentu Skarbu (Treasury), strategie i polityki zabezpieczania ryzyka walutowego i stóp procentowych oraz słownik dealerski. 

Stopień zaawansowania od podstaw do koncepcji średniozaawansowanych. 

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów /biur: ryzyka finansowego, compliance, middle-office, back-office w bankach, TFI, towarzystwach ubezpieczeniowych, 
 • Treasurerzy (Dyrektorzy finansowi) w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz ich podlegli pracownicy
 • Junior dealerzy sekcji tradingowych 
 • Dealerzy sekcji sprzedaży 
 • Specjaliści sprzedaży produktów Treasury w regionach 
 • Osoby przygotowujące się do uzyskania certyfikacji: 
 • ACI Dealing Certificate, ACI Diploma 
 • Osoby przygotowujące się do uzyskania dyplomów: 
 • CFA, PRM, CIIA oraz licencji doradcy inwestycyjnego (w zakresie tego szkolenia) 
 • Studenci kierunków związanych z rynkiem finansowym

Przykładowa agenda

Dzień pierwszy

9:00-10:15 – Blok wprowadzający

 • Systematyka rynków i omawianych instrumentów 
 • Uczestnicy rynku 
 • Podstawowy słownik terminów 
 • Omówienie ryzyk: walutowego, stop procentowych, płynnosci, kredytowego
 • Słowniczek dealera
 • Systemy informatyczne wspomagające prace w Departamencie Skarbu (Treasury) 
 • Stopy referencyjne (typu IBOR i ONIA)

Przerwa kawowa

10.30-12.45 – Podstawy matematyki finansowej 

 • Wartość pieniądza w czasie
 • Rachunek inwestycji 
 • Stopy natychmiastowe i terminowe 
 • Krzywe rentowności
 • Interpolacje vs dopasowanie funkcji (wprowadzenie)
 • Konwencje kalendarzowe liczenia dni 

Przerwa na lunch

13.30-15:00 Instrumenty podstawowe 

 • Depozyty i certyfikaty depozytowe 
 • Natychmiastowa wymiana walutowa (fx spot) 
 • Obligacje i bony 
 • Operacje typu repo na papierach dłużnych

Przerwa kawowa

15:30-16:45 Liniowe pochodne walutowe 

 • Swapy walutowe 
 • Walutowe transakcje terminowe

17:00 Zakończenie pierwszego dnia 

Dzień drugi

9:00-10:45 – Liniowe pochodne stóp procentowych 

 • Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)
 • Swap odsetkowy (IRS)
 • Swap kapitałowo-odsetkowy (CIRS) 

Przerwa kawowa

11:00-12.30 – Matematyka prostych kredytów i wykorzystanie liniowych pochodnych na stopę procentową do ich zabezpieczania 

 • Krótki przegląd kredytów (z punktu widzenia mechaniki finansowej tego produktu)
 • Istota zabezpieczenia (co do się zabezpieczyć i co to znaczy)
 • Powstanie ryzyk bazowych w skutek zabezpieczenia (na stopach referencyjnych, na datach ustalenia kuponu, na kwocie zabezpieczenia vs faktyczna pozycja pierwotna,  na konwencjach liczenia dni, na różnych podejściach do stawek ujemnych etc)
 • Determinanty strategii Klientów wobec ryzyka stóp procentowych 

Przerwa na lunch

13.30-15:00 Opcje walutowe 

 • Opcje walutowe waniliowe
 • Podstawowe czynniki wpływające na wycenę opcji
 • Model Black-Scholesa (wprowadzenie)
 • Omówienie pojęć: zmienności implikowanej i historycznej. 
 • Podstawowe miary wrażliwości opcji waniliowych
 • Opcje egzotyczne: azjatyckie, barierowe i binarne (wprowadzenie)

Przerwa kawowa

15:15-16:45 – Wykorzystanie liniowych i nieliniowych pochodnych walutowych do zabezpieczenia pozycji

 •  Przykłady stylizowane zabezpieczeń stosowanych przez Klientów
 • „Lessons learnt” w zakresie zabezpieczania ryzyka walutowego (opcje tzw „bezkosztowe”)
 • Mechanizm mark-to-market portfela pochodnych i jego wpływ na: ryzyko kredytowe banku oraz ryzyko płynności Klienta (konieczność wpłaty kwoty zabezpieczenia). 
 • Krótki przegląd możliwych rozwiązań w zakresie tzw limitów na transakcje skarbowe.
 • Strategie oferowania produktów zabezpieczających (czyli jak używać instrumentów pochodnych aby się nie pozabijać) J.

17:00 Zakończenie drugiego dnia 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *